Archiwum kategorii: O poradniku

Krótko o Poradniku Hydroizolacje w Budownictwie

Hydroizolacje w budownictwie Projektowanie Wykonawstwo

Hydroizolacje w budownictwie Projektowanie . Wykonawstwo, wydanie III

Ponad 1000 stron wiedzy o hydroizolacjach już wkrótce w sprzedaży!

Już wkrótce na rynku wydawniczym ukaże się książka Macieja Rokiela „Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo.” Trzecie wydanie publikacji stanowi kompendium wiedzy na temat materiałów i technologii hydroizolacyjnych. Ponad 1000 stron najnowszych informacji z tej dziedziny już wkrótce w sprzedaży!

Książka „Hydroizolacje w budownictwie” wyjaśnia wiele zjawisk i procesów związanych z zawilgoceniem materiałów budowlanych i elementów budynku. Stanowi pomoc dla ekspertów, projektantów i wykonawców w praktycznym stosowaniu rozwiązań naprawczych i doborze właściwych technologii, które umożliwią wieloletnie użytkowanie pomieszczeń w obiektach budowlanych.

Zamów w księgarni »

Spis treści:

RENOWACJA STAREGO BUDOWNICTWA
• Parametry charakteryzujące strukturę materiałów budowlanych i ich zachowanie się wobec wody
• Przyczyny i źródła zawilgocenia budynków
• Sole najczęściej występujące w obiektach budowlanych
• Analiza przyczyn i wybór metody renowacji
• Typowe schematy zawilgoceń i koncepcja prac renowacyjnych
• Izolacje wtórne – metody mechaniczne odtwarzania izolacji poziomej
• Izolacje wtórne – metody chemiczne (iniekcyjne) odtwarzania izolacji poziomej
• Izolacje wtórne – odtworzenie izolacji pionowej
• Tynki i wymalowania oraz hydrofobizacja
• Tynki renowacyjne
• Błędy i zaniedbania w osuszaniu budynków zabytkowych

BALKONY I TARASY
• Czynniki destrukcyjne
• Balkony
• Tarasy
• Warstwa wierzchnia (użytkowa)
• Kleje do okładzin ceramicznych
• Uszczelnienie zespolone
• Jastrych podkładowy
• Maty uszczelniające
• Hydroizolacja i detale w tarasach i balkonach z drenażowym odprowadzeniem wody
• Przypadki szczególne
• Kompleksowość prac związanych z tarasami i balkonami

POMIESZCZENIA WILGOTNE I MOKRE
• Klasy obciążenia wilgocią
• Pomieszczenia I i II klasy obciążenia wilgocią
• Przygotowanie podłoża
• Hydroizolacja
• Posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych, narażone na agresję chemiczną

HYDROIZOLACJE ZAGŁĘBIONYCH W GRUNCIE ORAZ COKOŁOWYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW
• Obciążenie wilgocią/wodą
• Cienkowarstwowe mineralne zaprawy uszczelniające (mikrozaprawy, szlamy)
• Grubowarstwowe, modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające (KMB)
• Masy hybrydowe
• Rolowe materiały hydroizolacyjne (papy, membrany samoprzylepne)
• Folie i membrany z tworzyw sztucznych
• Roztwory, emulsje i lepiki asfaltowe oraz bentonity
• Izolacje poziome
• Izolacje pionowe
• Izolacje przejść rur instalacyjnych
• Uszczelnienia dylatacji
• Izolacje strefy cokołowej
• Przypadki szczególne
• Konstrukcje z betonu wodonieprzepuszczalnego
• Krystaliczne zaprawy uszczelniające
• DACHY ZIELONE
• Dach tradycyjny i dach odwrócony
• Dach zielony
• Zalecenia projektowo-wykonawcze
• Detale

WYBRANE ZAGADNIENIA HYDROIZOLACJI BASENÓW
• Niecki basenowe z betonu wodonieprzepuszczalnego
• Uszczelnienia zespolone (podpłytkowe)
• Przelewy
• Uszczelnienie rynien przelewowych i dylatacji
• Wyłożenia ceramiczne

Zamów w księgarni »

Od autora

Pierwsze wydanie Poradnika, które ukazało się w styczniu 2006 r., spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem. Obecna – druga edycja jest odpowiedzią na opinie i sugestie Czytelników, które pojawiły się już po kilku tygodniach od opublikowania wydania I. Postulowano rozszerzenie zagadnień poruszanych w publikacji o inne funkcjonujące na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe. Znaczna część tych sugestii została uwzględniona w drugim wydaniu Poradnika – rozszerzonym i uaktualnionym. 

Rozdział dotyczący renowacji uzupełniono i poszerzono o problematykę związaną z diagnostyką konstrukcji, uporządkowano jednocześnie zagadnienia związane z zachowaniem materiałów budowlanych wobec wody i wilgoci. Przedstawiono nowe przykłady (wraz ze zdjęciami) szczegółowo ilustrujące przyczyny i skutki błędów. Dodano także podrozdział dotyczący metod osuszania przegród oraz napraw murów ceglanych.
Czytelnicy postulowali uwzględnienie w publikacji problemów związanych z kalkulacją prac renowacyjnych. Nie jest to możliwe ze względu na różnorodność systemów i metod oraz nie zawsze spójną i jednoznaczną bazę Katalogów Nakładów Rzeczowych. W momencie przygotowywania pozycji do druku dostępne były tylko KNR-y opracowane na zlecenie firm produkujących materiały do wykonywania robót renowacyjnych. Sporządzenie przykładowych kalkulacji na ich podstawie nie miałoby charakteru merytorycznego, lecz marketingowy.
W Poradniku zamieszczono przygotowane przez producentów (i na ich odpowiedzialność) zestawienie dostępnych na rynku metod. Celem tego przeglądu było zebranie w jednym miejscu różnych rozwiązań technologiczno-materiałowych, jednakże bez ich oceny merytorycznej.
Rozdział dotyczący balkonów i tarasów poszerzono o zagadnienia związane z balkonami i tarasami z balustradą pełną oraz wykończonymi okładzinami z kamieni naturalnych. Uaktualniono i rozszerzono część związaną z wykonaniem dylatacji i pokazano skutki błędów. Podano także minimalne wymagania normowe stawiane materiałom wchodzącym w skład systemów hydroizolacji balkonów i tarasów.
Przeredagowano i rozszerzono rozdział dotyczący pomieszczeń wilgotnych i mokrych. Omówiono w nim także kwestie związane z posadzkami przemysłowymi w pomieszczeniach mokrych, wykonywanymi z zastosowaniem płytek ceramicznych i żywic syntetycznych. Przedstawiono wymagania formalnoprawne stawiane posadzkom w takich pomieszczeniach, wymogi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, a także materiałów stosowanych do ich wykonania.
Do rozdziału poświęconego hydroizolacjom zagłębionych w gruncie części budynków i budowli dodano podrozdział dotyczący krystalicznych zapraw uszczelniających. Uzupełniono go również o tzw. przypadki szczególne, czyli bardziej lub mniej typowe sytuacje spotykane na budowach, wymagające jednak szerszego omówienia ze względu na często spotykane błędy. Przedstawiono je na przykładzie konkretnych błędów projektowych oraz pokazano ich skutki. Dodano zagadnienia związane z kompatybilnością materiałów stosowanych do wykonania hydroizolacji w gruncie, omówiono sposoby łączenia ze sobą różnych materiałów oraz naprawy uszkodzeń w powłokach hydroizolacyjnych.
We wszystkich rozdziałach uaktualniono numery norm oraz wytycznych. W większości wypadków podano także minimalne wymagania dotyczące poszczególnych materiałów hydroizolacyjnych oraz podłoża.
Bardzo dziękuję p. Cezariuszowi Magottowi z firmy IZOSERWIS za cenne uwagi oraz pomoc i udział w przygotowaniu rozdziału poświęconego renowacji starych budynków. Składam też podziękowania wszystkim osobom, z których życzliwości i rad korzystałem podczas przygotowywania tej publikacji.

Z wyrazami szacunku
Maciej Rokiel